• Maandag 30 Januari : Uit de brief aan de Hebreeën 11,32-40.
  Broeders en zusters, wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuël, en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.
 • Maandag 30 Januari : Psalmen 31(30),20.21.22.23.24.
  Hoe groot zijn uw weldaden, Heer, die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt, voor alle mensen waarneembaar. De glans van uw Aanschijn beschermt hem altijd als mensen zich tegen hem keren. Gij neemt hem op in uw tent, beschut tegen kwade tongen. Gezegend de Heer, want zijn wonderen goedheid heeft mij beschermd als een vestingstad Verslagen en moedeloos heb ik gezegd: Gij hebt mij geheel uit het oog verloren. Maar neen, Gij hebt mijn smeken gehoord mijn stem toen die luid tot U riep. Bemint dan de Heer, al zijn vromen, de Heer behoedt alwie trouw blijft aan Hem. Maar wie zich in hoogmoed tegen Hem keert betaalt Hij met woeker terug.
 • Maandag 30 Januari : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 5,1-20.
  In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen aan de overkant van het meer in het land van de Gerasenen. Nauwelijks was Hij uit de boot gestapt, of daar liep Hem uit de grotspelonken een man tegemoet die in de macht was van een onreine geest. Hij huisde in de graven en niemand was meer in staat hem zelfs met een ketting te boeien, want al meermalen was hij in voet ‑ en handboeien geketend geweest, maar de handboeien had hij uit elkaar getrokken en de voetboeien verbrijzeld. Niemand was dus bij machte hem te overweldi­gen. Dag en nacht was hij onafgebroken in de grafspe­lonken en in de bergen aan het schreeuwen en beukte zichzelf met stenen. Toen hij in de verte Jezus zag, snelde hij op Hem toe en viel Hem te voet. Luid schreeuwend riep hij: 'Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste! Ik bezweer U bij God, kwel mij niet! Want Hij had hem gezegd: 'Onreine geest, ga weg uit die man.' Daarop vroeg Hij hem: 'Wat is uw naam?' Hij antwoordde: 'Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen.' En hij smeekte Hem met aandrang, dat Hij hem niet uit de streek zou wegjagen. Nu was men daar tegen de berghelling een grote kudde zwijnen aan het hoeden. Zij smeekten Hem: 'Stuur ons in die zwijnen en laat ons daarin gaan.' Hij stond het hun toe. De onreine geesten gingen uit de bezetene, voeren in de zwijnen en de troep stortte zich van de steile oever in het meer, ongeveer tweeduizend en ze verdronken. De zwijnhoeders namen de vlucht en vertelden het in de stad en op het land. Daarop kwamen de mensen kijken wat er gebeurd was. Zij kwamen naar Jezus toe en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, dezelfde die in de macht van Legioen geweest was; en ze werden door vrees bevangen. Die het gezien hadden, verhaal­den hun hoe het gegaan was met de bezetene, en vertelden ook over de zwijnen. Daarop begonnen zij bij Hem aan te dringen hun streek te verla­ten. Maar toen Hij in de boot stapte, verzocht de man die bezeten geweest was bij Hem te mogen blijven. Jezus stond dit echter niet toe, maar zei hem: 'Ga naar huis, naar de uwen en vertel hun alles wat de Heer aan u gedaan heeft en hoe Hij u barmhar­tig­heid heeft bewezen.' De man ging heen en begon in Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus aan hem gedaan had; en allen stonden verbaasd.
 • Maandag 30 Januari : H. Charles de Foucauld
              Wanneer wij verlangen Jezus te volgen, moeten wij ons niet verbazen als Hij ons dat niet onmiddellijk toestaat, of zelfs als Hij ons dat nooit toestaat: en dit, hoe legitiem en in overeenstemming met Zijn eigen raadgevingen, hoe aangenaam voor Zijn Hart, en hoe door Hem geïnspireerd dit verlangen ook mag zijn. In feite gaat Zijn inzicht verder dan de onze; Hij wil niet alleen ons welzijn, maar dat van allen: door Hem stap voor stap te volgen, zouden we misschien alleen ons eigen welzijn of dat van enkelen verkrijgen; door te gaan waarheen Hij ons stuurt en Zijn wil te doen, en door alleen in de ziel met Hem verenigd te zijn, zonder de troost te hebben Hem zo van nabij te volgen in ons uiterlijke leven, verkrijgen we misschien het welzijn van velen. Hij verkiest het algemeen goede boven het particuliere goede; te meer omdat het particuliere goede door dit middel niet alleen even goed, maar beter zal worden voortgebracht dan door Hem te volgen. Want dit particuliere goede komt alleen voort uit Zijn genade, en het hangt van Hem af dat Hij tweemaal zoveel genade geeft, en tweemaal zo heilig maakt in dit leven en in het volgende, zoals bij de Geraseen die ver van Hem predikt als dezelfde Geraseen die Hem volgt en Zijn leven deelt... (...)             Bovendien hoeven we niet te geloven dat hij voor altijd weigert om Hem te volgen... Misschien staat Jezus toe dat de Geraseen zich enkele maanden of jaren later bij de apostelen voegt... Laten we altijd hopen, voor zover mogelijk, het meest volmaakte leven te leiden, en laten we voorlopig volmaakt het leven leiden dat Jezus voor ons maakt, het leven waarin Hij ons wil hebben, laten we daarin leven zoals Hij er zelf in zou leven, als de wil van zijn Vader Hem daar plaatst; laten we daarin alle dingen doen zoals Hij ze zou doen, als zijn Vader Hem daar plaatst, en zoals Hij ons daar plaatst. De ware volmaaktheid is overigens de wil van God doen...
 • Zondag 29 Januari : Uit de profeet Sefanja) 2,3.3,12-13.
  Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. de vijand in het westen Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen, ze zullen geen leugens spreken, uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. Ze zullen weiden en rustig liggen, en niemand die ze stoort.
 • Zondag 29 Januari : Psalmen 146(145),7.8-9.10.
  De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij recht. De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft Hij de vrijheid. De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen richt Hij weer op. De Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt Hij, maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde. De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over alle geslachten.
 • Zondag 29 Januari : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,26-31.
  Broeders en zusters,, denkt aan uw eigen roeping. Naar menselij­ke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te bescha­men; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitver­koren, om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbedui­dend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze gerech­tig­heid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat, als iemand wil roemen laat hem roemen op de Heer.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"