• Vrijdag 1 Juli : Uit de profeet Amos 8,4-6.9-12.
  Hoort dit, gij die strikken spant voor de armen om de misdeelden in het land te verdelgen, gij die redeneert: 'Wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen wij ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? Dan kunnen wij ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de efa, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs het uitschot van ons koren.' Op die dag ‑ zo luidt de godsspraak van de Heer, de Heer doe Ik de zon ondergaan op het middaguur, verduister Ik de aarde op klaarlichte dag. Dan verkeer Ik uw feesten in rouw, al uw liederen in weeklachten; om alle heupen leg Ik een rouwkleed en alle hoofden scheer Ik kaal. Ik zal het land doen rouwen als over een enig kind; de laatste dag van dit land zal bitter zijn. Zie, de dagen komen ‑ zo luidt de godsspraak van God, de Heer‑ dat Ik honger breng in het land, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar honger en dorst om het woord van de Heer te horen. Dan zullen zij zwerven van zee naar zee, dwalen van het noorden naar het oosten overal zoekend naar het woord van de Heer, maar zij zullen het niet vinden.
 • Vrijdag 1 Juli : Psalmen 119(118),2.10.20.30.40.131.
  Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, Hem zoeken met heel hun hart. Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar alles wat Gij hebt bepaalt. Ik heb de weg van de trouw gekozen, ik houd mij aan wat Gij bepaalt. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen: laat mij dan leven, rechtvaardige God. Mijn mond sper ik hijgend open Zo hunker ik naar uw geboden.
 • Vrijdag 1 Juli : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,9-13.
  In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteus heette, en Hij zei tot hem: 'Volg mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tolle­naars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'
 • Vrijdag 1 Juli : H. Faustina Kowalska
        Enige God van de Drie-eenheid, ik verlang ernaar om U lief te hebben meer dan iemand U ooit heeft liefgehad, en ondanks mijn ellende en mijn kleinheid, heb ik een zeer diep verankerd vertrouwen in de afgrond van uw barmhartigheid, mijn God en mijn Schepper.       Ondanks mijn ellende ben ik nergens bang voor, maar ik houd hoop om in eeuwigheid mijn lofzang te kunnen zingen. Dat geen enkele ziel twijfelt, zelfs als ze erg ellendig is; zolang ze nog in leven is, kan ze nog een grote heilige worden, want de kracht van de goddelijke genade is groot. Het is aan ons om geen weerstand te bieden aan de goddelijke handelingen.
 • Donderdag 30 Juni : Uit de profeet Amos 7,10-17.
  In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel, aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap: “Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een complot tegen u; het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand. Want hij, Amos, zegt: Jerobeam zal sterven door het zwaard en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.” En tot Amos zei Amasja: “Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.” Amos gaf Amasja ten antwoord: “Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israël. Daarom, luister naar het woord van de Heer. Gij zegt wel: Je mag tegen Israël niet profeteren, tegen het huis Israël niet schuimbekken. Maar de Heer zegt: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen, uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard, uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden; zelf zult gij op onreine grond moeten sterven en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”
 • Donderdag 30 Juni : Psalmen 19(18),8.9.10.11.
  De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder: licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.
 • Donderdag 30 Juni : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,1-8.
  In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad. Men bracht een lamme die op een bed lag, naar Hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: 'Hebt goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.' Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: 'Die man spreekt godslasterlijk.' Maar Jezus kende hun gedach­ten en zei: 'Waarom denkt gij kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u verge­ven: of: Sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te verge­ven ‑ en nu sprak Hij tot de lamme ‑: Sta op, neem uw bed en ga naar huis.' En hij stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen en zij verheerlijkte God, die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"