• Maandag, 17 Januari 2022 : Uit het 1e boek Samuël 15,16-23.
  In die dagen zei Samuël tegen Saul. ‘Laat me u vertellen wat de Heer mij vannacht gezegd heeft.’ ‘Zoals u wilt,’ zei Saul, en Samuël zei: ‘U mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn, toch staat u aan het hoofd van de stammen van Israël, nietwaar? De Heer heeft u gezalfd tot koning van Israël, en de Heer heeft u erop uitgestuurd met de opdracht om de Amalekieten, die zondaars, te vernietigen en ze te bestrijden tot ze volledig waren uitgeroeid. Waarom hebt u niet geluisterd naar wat de Heer u heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de Heer?’ ‘Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer gezegd heeft!’ wierp Saul tegen. ‘Ik ben er toch op uitgetrokken zoals de Heer me heeft opgedragen! Koning Agag heb ik gevangengenomen en de rest van de Amalekieten heb ik gedood. En de soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor vernietiging gespaard om ze in Gilgal te offeren aan de Heer, uw God.’ Daarop zei Samuël: ‘Schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen; daarom verwerpt hij u als koning!’
 • Maandag, 17 Januari 2022 : Psalmen 50(49),8-9.16bc-17.21.23.
  Ik maak u over offers geen verwijt: uw offerdieren zie Ik aldoor branden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet. Hoe waagt gij het, over mijn geboden te spreken, En uw mond vol te hebben van mijn Verbond, Wat spreekt gij aldoor over mijn geboden en hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, Ik leg u alles voor. Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk, wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.
 • Maandag, 17 Januari 2022 :
 • Maandag, 17 Januari 2022 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 2,18-22.
  Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën eens een vasten­dag hielden, kwam men Jezus vragen: 'Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?' Jezus sprak tot hen: 'Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruide­gom van hen is weggeno­men en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.'
 • Maandag, 17 Januari 2022 : Commentaar Origines
             Wil je dat ik je laat zien wat voor soort vasten je moet doen? Vasten van alle zonde, neem geen voedsel van slechtheid in je, aanvaard geen voedsel van wellust, en drink geen wijn van lust. Vasten van slechte daden, zich onthouden van slechte woorden, en waken voor slechte gedachten. Raak het gestolen brood van de dwaalleer niet aan. Begeer de bedrieglijke spijzen van de wijsbegeerte niet, die u van de waarheid afleiden. Zulk vasten is God welgevallig. (...)             Wij zeggen dit echter niet om de teugel van de christelijke onthouding te verslappen. Want de vastendagen zijn gewijd aan het vasten, de vierde en zesde dag van de week vasten wij volgens gebruik. En het staat de christen vrij te vasten op elk moment, niet uit vrees voor de naleving ervan, maar uit de deugd van de volharding.             Want hoe kan de kuisheid in stand worden gehouden als zij niet wordt ondersteund door de meest rigoureuze ondersteuning van onthouding? Hoe kan men zich wijden aan de Schriften, hoe kan men zich wijden aan kennis en wijsheid? Is het niet door controle van de buik en de slokdarm? (...) Dit is een reden voor christenen om te vasten. Er is nog een andere reden, die eveneens religieus is, waarvan de lof zelfs wordt verkondigd in de geschriften van sommige apostelen. In een brief vinden wij deze woorden van de apostelen: "Zalig hij die ook vast om de armen te voeden.” Zijn vasten is God zeer welgevallig en inderdaad zeer waardig, want hij volgt Hem na die zijn leven gaf voor zijn broeders.
 • Zondag, 16 Januari 2022 : Uit profeet Jesaja 62,1-5.
  Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, ter wille van Jeruzalem mij niet stilhouden. Want de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men zal u een nieuwe naam geven, een nam door de Heer bedacht. In de hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een koninklijk diadeem. Gij zult niet meer heten: 'Woestenij'; maar gij zult heten: 'Mijn Welbehagen' en uw land 'Gehuwde'; want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een jonge zijn meisje trouwt, zal Hij, die u opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zal uw Tod zich verheugen in u.
 • Zondag, 16 Januari 2022 : Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac.
  Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam, verkondigt zijn heil iedere dag; Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam, verkondigt zijn heil iedere dag; Zingt voor de Heer, prijst zijn Naam. Verkondigt van dag tot dag dat Hij ons redt. Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wonderdaden aan alle volken. Huldigt de Heer, alle stammen en volken huldigt de Heer om zijn glorie en macht Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam En treedt met offers zijn voorhoven binnen; Gaat Hem aanbidden in heilige gewaad, Beeft voor Hem, alle mensen op aarde Zegt tot elkander: de Heer regeert. Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"