Vertaling website

Parochievernieuwing

Uit het Lectionarium

 • Dinsdag, 19 Oktober 2021 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 5,12.15b.17-19.20b-21.
  Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van een mens bracht allen de dood, maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus. Door toedoen van een mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dank zij de ene mens Jezus Christus. Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Eén allen worden gerechtvaardigd. Weliswaar is de wet er bijgekomen, waardoor de overtre­dingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood, maar de genade zal heersen door de gerech­tigheid, en leiden tot eeuwig leven, dank zij Jezus Christus onze Heer.
 • Dinsdag, 19 Oktober 2021 : Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.17.
  Gij hebt geen offer of geschenk gewild, Gij hebt mijn oor geopend; Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij, Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangt, Gij vraagt geen brandoffers, geen zoenoffer van mij; maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat: dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat: dus zei ik: 'Ja, ik kom!' Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil, uw wet staat in mijn hart geschreven. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt, ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart, Laat jubelen van blijdschap die U zoeken en steeds getuigen: 'Groot is God!' , die uitzien naar uw heil.
 • Dinsdag, 19 Oktober 2021 :
 • Dinsdag, 19 Oktober 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 12,35-38.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer, die naar de bruiloft is, om als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden, hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake, gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.
 • Dinsdag, 19 Oktober 2021 : Commentaar H. Catharina van Siëna
              Het gebeurt dikwijls dat een mens aan iets werkt dat niet het succes heeft dat hij wenste; droefheid en verveling maken zich dan meester van zijn geest en hij zegt tot zichzelf: Het zou beter zijn deze onderneming die mij zo lang heeft beziggehouden, zonder enig resultaat, op te geven en de rust en vrede van mijn ziel te zoeken.             De ziel moet zich dan verzetten door honger naar de eer van God en het heil van de zielen; zij moet de woorden van eigenliefde weerleggen, zeggende: Ik wil het werk niet mijden en ontvluchten, omdat ik rust en vrede niet waardig ben; ik wil blijven op de post die mij is toevertrouwd, en moedig God eer bewijzen door voor Hem en voor mijn naaste te werken. Soms laat de duivel, om ons van onze ondernemingen te doen walgen, ons zeggen, wanneer wij de beroering van onze geest zien: ik beledig God meer dan ik Hem dien; het zou beter zijn deze zaak op te geven, niet uit afkeer, maar om geen fout meer te begaan. O lieve Vader, luister dan niet naar jezelf, luister niet naar de duivel, wanneer hij deze gedachten in je hoofd en hart oproept; maar omhels de arbeid met vreugde, met een heilig en vurig verlangen, en zonder slaafse vrees.             Wees niet bang God te beledigen, want de overtreding bestaat in een verkeerde en schuldige wil. Wanneer de wil niet in overeenstemming is met God, is er zonde; maar wanneer de ziel de troost wordt ontnomen die zij ondervindt bij het bidden van de Getijden en de psalmen, wanneer zij niet kan bidden op de tijd, de plaats en de rust die zij graag zou hebben, verliest zij haar inspanning niet, want zij werkt voor God. Dit mag haar niet deren, vooral niet wanneer zij vermoeid is in de dienst van de Bruid van Christus: alles wat wij voor haar doen is zo verdienstelijk en zo aangenaam voor God, dat ons verstand niet in staat is het te begrijpen of zich er een voorstelling van te maken.
 • Maandag, 18 Oktober 2021 : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 4,9-17a.
  Dierbare, doe uw best om spoedig bij mij te komen. Demas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft mij in de steek gelaten. Hij is naar Tessalonica vertrokken. Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij me. Ga Marcus halen en breng hem met u mee; ik kan hem goed gebruiken voor het werk. Tychikus heb ik naar Efeze gezonden. Als gij komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus, heb laten liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de kopersla­ger, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Neem ook bij u voor hem in acht, want hij heeft onze woorden heftig bestreden. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, allen hebben mij in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij ter zijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. En ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
 • Maandag, 18 Oktober 2021 : Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18.
  Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw Koninkrijk. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org" 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.