Het Aartsbisdom Utrecht publiceert op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Paus Franciscus hoopt dat met deze synode, die in verschillende fases plaatsvindt, de Heilige Geest zal spreken in de Kerk. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest en het gebed voor de synode begint met de bede: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam.’
De Nederlandse bisschoppen hebben er daarom voor gekozen om voor het Hoogfeest van Pinksteren de verslagen met alle betrokkenen in het bisdom te delen. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

In de begeleidende brief bij het diocesane synodeverslag spreekt kardinaal Eijk zijn dank uit aan allen die in het Aartsbisdom Utrecht hebben deelgenomen aan de voorbereiding van de Bisschoppensynode 2023. “Een woord van dank wil ik ook richten tot de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, geestelijk verzorgers en talrijke vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze diocesane voorbereiding van de Bisschoppensynode 2023.”
Hij besluit zijn brief met een oproep:

“Laten wij, opgaand naar het hoogfeest van Pinksteren, blijven bidden om de verlichting door de Heilige Geest nu het synodale proces wereldwijd een nieuwe fase ingaat. De Heilige Geest is immers de ‘Helper’ die Jezus ons in het Evangelie heeft beloofd en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft. Laten wij bidden dat we, geleid door de Heilige Geest, in gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden.”

Klik hier om het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode te lezen.

Klik hier om de aanbiedingsbrief van kardinaal Eijk met de bijlagen ‘De organisatie van de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht’ en ‘Gegevens betreffende de participatie aan de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht’ te lezen.